Regulamin Softmetal.pl

§ 1 Postanowienia ogólne

Niniejszy regulamin określa zasady świadczenia Usługi dostępnej przez internet a opisanej na Stronie www przez Usługodawcę, dalej zwany jest Regulaminem.

§ 2 Definicje

 1. Usługodawca – Softmetal Jacek Wojtkowski, Białystok-Zaścianki 15-521, ul. Modrzewiowa 49, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP: 966-066-44-32, Regon 050823441, adres e-mail: kontakt@softmetal.pl
 2. Usługa – usługa świadczona drogą elektroniczną pod adresem https://app.softmetal.pl obejmuje:
  1. udostępnianie Użytkownikowi Aplikacji zapewniającej wsparcie procesu produkcji poprzez wprowadzanie, gromadzenie, przetwarzanie danych oraz dokumentów związanych z produkcją,
  2. przechowywanie wprowadzonych przez Użytkownika danych,
  3. zabezpieczenie danych przed utratą oraz nieuprawnionym dostępem
  4. merytoryczne i techniczne wsparcie mające formę indywidualnych zapytań i odpowiedzi.
 3. Strona www – strona internetowa www.softmetal.pl zawierająca informacje o Usłudze.
 4. Aplikacja – nowoczesne narzędzie informatyczne udostępniane odpłatnie przez Stronę www.
 5. Użytkownik – przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nieposiadającą osobowości prawnej prowadząca działalność gospodarczą.
 6. Konto – wyodrębniona, odseparowana baza danych w Aplikacji, do której ma wyłączny dostęp Użytkownik.
 7. Abonament – opłata za Usługę, płatna z góry zgodnie z Cennikiem zamieszczonym na Stronie www obowiązującym w chwili zamówienia Usługi.
 8. Okres Abonamentowy – okres czasu, w którym udostępnienia jest Usługa.
 9. Pakiet – wybrany przez Użytkownika zakres korzystania z Aplikacji określony zgodnie z Cennikiem zamieszczonym na Stronie www.  
 10. Umowa – umowa na czas określony zawarta pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem dotycząca świadczenia Usługi na warunkach i zasadach opisanych w Regulaminie i Cenniku
 11. Cennik – załącznik do Regulaminu zamieszczony na Stronie www, zawiera informacje dotyczące warunków i wysokości odpłatności za Usługę.

§ 3 Rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną

Przedmiotem umowy jest Usługa opisana w § 2 pkt. 2.

§ 4 Warunki techniczne korzystania z Usługi

 1. Dostęp do Usługi możliwy jest z komputera, laptopa i tabletu (o rozdzielczości minimum 1280 x 800 px) połączonego z siecią internet.
 2. Wymagane jest połączenie z siecią internet o minimalnej przepustowości 1Mb/s.
 3. Do poprawnego używania Aplikacji wymagana jest przeglądarka Chrome lub Firefox z możliwie najnowszymi aktualizacjami.
 4. Aplikacja może działać również na innych przeglądarkach: Internet Explorer, Opera, Safari, lecz nie są one zalecane przez Usługodawcę.

§ 5 Zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym

Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z Usługi zgodnie z jego przeznaczeniem i z poszanowaniem praw osób trzecich oraz prawa polskiego.

§ 6 Zawieranie i rozwiązywanie umowy

 1. Zawarcie umowy następuje z chwilą łącznego spełnienia następujących warunków:
  1. rejestracji do Usługi, wraz z akceptacją Regulaminu,
  2. zakupu Pakietu dostępnego w Aplikacji lub na Stronie www za pomocą formularza zakupu,
  3. opłaceniu Abonamentu – wpłaty na rachunek bankowy Usługodawcy na podstawie otrzymanej faktury pro forma.
 2. Rejestracja jest bezpłatna i nie zobowiązuje do zakupu Usługi.
 3. Użytkownik podczas rejestracji obowiązany jest do podania następujących danych: adres e-mail.
 4. Od dnia rejestracji Użytkownik ma prawo do okresu testowego tj. 14-dniowego bezpłatnego dostępu do Usługi.
 5. W przypadku, gdy po upływie okresu testowego Użytkownik nie zakupi Usługi Usługodawca ma prawo usunąć Konto.  
 6. Umowa zawarta jest na czas określony, na formularzu wymienionym w § 4 pkt. 1 lit. b., zgodnie z wybranym Okresem Abonamentowym.
 7. Użytkownik podczas zakupu wybranego Pakietu obowiązany jest do podania następujących danych zgodnych ze stanem faktycznym i prawnym: nazwa firmy, adres siedziby (kod pocztowy, miejscowość, ulicę, numer) NIP, adres e-mail, na który Usługodawca wyśle fakturę VAT.
 8. Akceptacja Regulaminu przez Użytkownika jest równoznaczna ze złożeniem następujących oświadczeń:
  1. zapoznałem się z Regulaminem i akceptuję wszystkie jego postanowienia,
  2. przy zakupie dobrowolnie przystąpiłem do Umowy,
  3. dane zawarte w formularzu zakupu są prawdziwe.
  4. wyrażam zgodę na komunikację e-mail i telefoniczną z Usługodawcą związaną ze świadczeniem Usługi
 9. Usługodawca po otrzymaniu płatności wystawia fakturę VAT w formie elektronicznej, którą wysyła w formacie PDF na adres e-mail podany przez Klienta.
 10. Przed zakończeniem Okresu Abonamentowego Użytkownik może przedłużyć korzystanie z Usługi w ramach tego samego Konta na zasadach określonych w § 5 pkt. 1 z pominięciem rejestracji do Usługi.
 11. Umowa może być rozwiązana
  1. przez Użytkownika bez podania przyczyny w dowolnym czasie za wypowiedzeniem,
  2. przez Usługodawcę w przypadku zalegania przez Użytkownika z uiszczeniem opłat za korzystanie z Usługi, gdy opóźnienie przekracza 30 dni,
  3. przez Usługodawcę w sytuacji, gdy Użytkownik dopuszcza się działań zmierzających do naruszenia bezpieczeństwa danych lub dokonuje czynności niezgodnych z prawem.

§ 7 Tryb postępowania reklamacyjnego

 1. Reklamacje można składać w formie pisemnej za pomocą listu poleconego lub przy pomocy poczty elektronicznej na adres kontaktowy znajdujący się w Aplikacji lub na Stronie www.
 2. Zgłoszenie reklamacyjne należy złożyć w terminie 14 dni od dnia wystąpienia zdarzenia będącego przyczyną reklamacji.
 3. Reklamacja musi zawierać dane Użytkownika umożliwiające identyfikację problemu, dane kontaktowe osoby zgłaszającej, adres e-mail do kontaktu.
 4. Zgłoszenie reklamacyjne rozpatrywane jest najpóźniej w terminie 14 dni od dnia jego otrzymania.
 5. O decyzji Użytkownik zostanie powiadomiony przy pomocy poczty elektronicznej na adres e-mail wskazany w zgłoszeniu reklamacyjnym.

§ 8 Ochrona danych

 1. Dane Użytkownika wprowadzone do Aplikacji stanowią jego własność.
 2. Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie danych niezbędnych do świadczenia Usługi.
 3. Administratorem danych osobowych udostępnionych przez Użytkownika podczas rejestracji i podczas zakupu Usługi jest Usługodawca.
 4. Administratorem danych wprowadzonych do Aplikacji, w tym danych osobowych jest Użytkownik.
 5. Usługodawca nie udostępnia żadnych danych podmiotom trzecim.
 6. Usługodawca może powierzać przetwarzanie danych Użytkownika innym podmiotom dostarczającym odpowiednią infrastrukturę informatyczną niezbędną do świadczenia Usługi.
 7. Usługodawca dokłada wszelkich starań, aby zapewnić ochronę danych Użytkownika poprzez:
  1. szyfrowanie transmisji danych (SHA256, klucz 2048bit),
  2. autoryzację dostępu do Aplikacji za pomocą loginu i hasła,
  3. stosowanie rozwiązań technologicznych o wysokim poziomie zabezpieczeń  przed nieautoryzowanym dostępem.
  4. korzystanie z renomowanych rozwiązań w zakresie infrastruktury informatycznej spełniających wymagania: EU Directive 95/46/EC, ISO 27001, SSAE16 / ISAE 3402 Type II, FISMA, PCI DSS v3.0, HIPAA BAA.

§ 9 Postanowienia końcowe

 1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Zmiany obowiązują z chwilą ich ogłoszenia na Stronie www.softmetal.pl.
 2. Obowiązujący Regulamin jest dostępny dla Użytkownika w Aplikacji i na Stronie www.